خدمات ترجمه

ترجمه رسمی
بنا به ضوابط قوه محترم قضاییه تنها مدارکی را میتوان ترجمه رسمی کرد که ماهیت رسمی داشته باشند. ترجمه رسمی یعنی ترجمه سند فارسی به زبان انگلیسی بر روی سربرگ قوه قضائیه با مهر و امضا مترجم رسمی قوه قضائیه.

ترجمه غیر رسمی
مطلبی نظیر مقالات، کتاب، یا اسنادی که توسط مراجع قانونی صادر نشده یا به تایید ایشان نرسیده است.

ترجمه همزمان
جهت تعیین وقت برای انجام ترجمه همزمان اجلاس ها، سمینارها، یا کنفرانس های خود با ما تماس بگیرید.

مراحل سفارش ترجمه